Mijn MR

mr

In de MR zijn de ouders en het personeel van Mijnschool vertegenwoordigd. De leerlingen worden bij de MR betrokken door een overleg dat twee keer per schooljaar plaatsvindt tussen leden van de MR en de leerlingenraad.

De directie van Mijnschool is betrokken bij de vergaderingen van de MR. We vergaderen gemiddeld zes keer per schooljaar. Onderwerpen die op de agenda staan zijn onder andere: het jaarplan, beleidszaken, gebouw en voorzieningen, personeel en bemensing, financiën, contact en communicatie.


De MR is beschikbaar voor alle ouders, personeel en leerlingen voor opmerkingen, vragen, klachten en complimenten. U mag er van uitgaan dat uw inbreng serieus meegenomen zal worden in de MR vergaderingen.

Meepraten, adviseren en instemmen, dat is wat de MR doet over het beleid van de school. De MR behartigt de belangen van school, ouders en leerlingen. De MR bevordert openheid en onderling overleg in de school. Tevens bevordert de MR gelijke behandeling, doen zij verslag van de werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school zoals de directie. Voor meer informatie: https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/medezeggenschap/het-werk-van-de-mr/rol-van-de-medezeggenschapsraad/

De MR stelt zich in deze brief aan u voor

Hieronder leest u de notulen van het laatste overleg.

MR-vergadering-notulen-19-09-23

Contact   MR@mijnschool.nu

 

 

Copyright 2024 MijnSchool