Mijn zorg

Jij bent uniek!

Op Mijnschool ben je uniek. Je mag zijn wie je bent. Dit betekent dat we op Mijnschool met respect met je omgaan. We discrimineren niet op je geloof, je afkomst of je geaardheid. Wij geloven dat ieder mens voor God gelijk is.

Sommige onderwerpen kunnen lastig zijn om te bespreken, maar bij je mentor of de vertrouwenspersoon kun je jouw verhaal vertellen.

Op Mijnschool kan je als leerling of ouder/ verzorger, rekenen op de zorg van een vast team met enthousiaste medewerkers. Welke mensen je met welke problemen kunnen helpen, kan je hieronder lezen.

Leerling-problemen

Als je een probleem hebt kan je terecht bij je mentor. Je mentor maakt indien nodig een zorgmelding. Deze melding komt bij de zorgcoördinator. Jouw hulpvraag wordt besproken in de commissie van begeleiding. Aan de commissie van begeleiding nemen deel:

• Schoolmaatschappelijk werker;
• Orthopedagoog, generalist;
• Gedragsbegeleider;
• Zorgcoördinator;
• Schoolcoach;
• Directeur;
• Centrum Jeugd en Gezin CJG;

Je mentor neemt contact op met je ouders/ verzorgers voor uitleg en toestemming als je jonger dan 16 jaar bent.

Zorg Advies Team

Naast de commissie van begeleiding kennen we ook het Zorg Advies Team. In dit team worden problemen aangaande de leerplicht, alcohol/drugsgebruik en justitiële zaken besproken. Aan het ZAT nemen deel:
• de zorgcoördinator;
• de ambtenaar leerplichtzaken;
• de politie (jeugd en preventie);
• een medewerker van Tactus;
• een medewerker van Bureau Jeugdzorg;
• de schoolarts.
Voorafgaand aan dit overleg wordt altijd toestemming gevraagd aan ouders of verzorgers. Uiteraard worden de ouders/verzorgers op de hoogte gesteld van besluiten of adviezen van de commissie.

Schoolmaatschappelijk werker

De schoolmaatschappelijk werker is de schakel tussen thuis en school. Hij kan ouders helpen bij opvoedingsvraagstukken en de zorg die daarbij nodig is. Ook begeleidt hij leerlingen die de school hebben verlaten door het bieden van nazorg. De schoolmaatschappelijk werker maakt deel uit van het zorgteam. Even voorstellen.

Orthopedagoog/generalist

De orthopedagoog/generalist test uw kind tijdens de schoolloopbaan. Op basis van de resultaten geeft zij u in samenspraak met de mentor advies over de mogelijkheden en benodigde begeleiding van uw kind.
Ook is zij gespecialiseerd in het geven van diverse trainingen om het zelfvertrouwen van uw kind te versterken. De orthopedagoog maakt deel uit van het zorgteam. Lees hier de werkafspraken voor orthopedagogen van stichting EduCare en voor Mijnschool.

Veiligheidscoördinator/ pest coördinator

Binnen onze school is een veiligheidscoördinator aanwezig. Deze is onder andere verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van leerlingen en medewerkers. Hierbij kunt u denken aan de volgende taken:
• het bespreken van grensverleggend en grensoverschrijdend gedrag;
• het bespreken van pestgedrag en het werken aan oplossingen;
• het hanteren van het protocol ‘de veilige school’;
• het bij handelingsverlegenheid aanvragen van advies bij de permanente commissie leerlingenzorg

Zorg-coördinator

De zorg-coördinator regelt alle zorg die nodig is voor uw kind. Zij helpt bij het inschakelen van de juiste instanties die nodig zijn voor een goede begeleiding op school en eventueel bij u thuis. De zorg-coördinator maakt deel uit van het zorgteam.

Mijnschool coach

Een leerling kan in gesprek met de schoolcoach in de Time -out als hij problemen ondervindt  of zich moeilijk kan concentreren. De coach gaat samen met de leerling op zoek gaan naar oplossingen. De schoolcoach is ook aanwezig op vrije momenten in de pauzes. Dit wordt gedaan om de leerlingen regelmatig te zien en om contact met hen te maken. Als een leerling structureel gesprekjes nodig heeft met de schoolcoach, kan de mentor de leerling aanmelden bij het zorgoverleg. Ouders/ verzorgers wordt toestemming  hiervoor gevraagd op de hoogte gesteld. Mocht de leerling meer begeleiding nodig heeft wordt er een plan gemaakt. Dit plan wordt besproken met ouders/ verzorgers.

Vertrouwenspersonen

Leerlingen met problemen van welke aard dan ook kunnen terecht bij mevr. Klein, mevr. Petersen of men. van den Berg. De gesprekken zijn vertrouwelijk.

Extern Vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen en Integriteit

Heb je te maken met ongewenste omgangsvormen, denk aan pesten, negeren, intimidatie (verbaal, fysiek, seksueel) of met misstanden binnen de scholen van EduCare dan kun je mij in vertrouwen benaderen. Mijn naam is Anne-Marie Kuijs.    

Email: annemariekuijs@am2change.nl
Tel: 06 13046127
www.am2change.nl

De jeugdagent aan school

Vaak start de jeugdagent met een kennismakingsgesprek met de jongere die bijvoorbeeld grensoverschrijdend- of risico gedrag vertoond. Dat is preventief en kan anoniem. Zie het als een spreekuurtje. Wanneer er dan sprake is van terugkerend risico gedrag kan jeugdagent laagdrempelig terugkoppelen aan het eerste gesprek en de gemaakte afspraken en kunnen ouders of andere hulpverlenende instanties sneller ingeschakeld worden. Het doel hiervan is om bij jongeren voor bewustwording te zorgen zodat zij minder snel strafbare feiten plegen.

Tactus preventiemedewerker

De preventiemedewerker helpt je gezond gedrag vast te houden en te voorkomen dat je verslavingsproblemen ontwikkeld. 

Sportmove

Leerlingen die het lastig vinden om aansluiting te vinden bij een sportclub kunnen via onze Sportmovebegeleiders geholpen worden bij het vinden van een sport en club die bij hen past.

PMT

PMT staat voor psycho-motorische training. Deze training geven wij aan leerlingen die minder weerbaar zijn en/of moeite hebben met aangeven van de eigen grenzen of het herkennen van de grenzen van anderen.

Nazorg

Een leerling die de school heeft verlaten, wordt in het kader van de ‘nazorg’ minimaal 1 jaar begeleid. Zowel de leerling als het bedrijf kan een beroep doen op de school voor ondersteuning. Na dit jaar kan de stichting MEE extra ondersteuning bieden door het inzetten van een arbeidsconsulent. De leerling moet wel zijn aangemeld bij MEE. Arbeidsdeskundigen kunnen de leerling verder helpen bij vragen omtrent werk, wonen, vrijetijdsbesteding en andere zaken.

Meldcode

Als er een vermoeden is van huiselijk geweld of kindermishandeling, dan kan Mijnschool advies vragen bij Veilig Thuis.
Hierna volgt een gesprek met de leerling om wie het gaat. Ook (als dat veilig is) met de ouders van de leerling.
Zijn er voldoende redenen om te melden, dan zal Mijnschool melding maken bij Veilig Thuis òf er wordt door Mijnschool professionele hulp aangeboden.
Ook zal er in Multisignaal (een overkoepelend meldpunt) een melding gedaan worden door Mijnschool.

Copyright 2024 MijnSchool