Mijn Privacy

 

De wet is veranderd

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) is veranderd in mei 2018 in de AVG. De regels zijn strenger geworden om de privacy van leerlingen nog beter te waarborgen. Voor ons reden om informatie te verstrekken over hoe we als school omgaan met de persoonlijke gegevens, zowel aan onze medewerkers als aan ouders. Bij Mijnschool gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en hun ouders. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van stichting EduCare. Hierin staat beschreven hoe we op school omgaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de (G)MR vastgesteld. Voor onze medewerkers hebben we een gedragscode ontwikkeld voor de omgang met leerlinggegevens en ook technisch en formeel zijn maatregelen genomen ten aanzien van digitale beveiliging, accountbeleid, bewerkersovereenkomsten en extra aandacht voor geheimhoudingsplicht en discretie.

Om welke gegevens gaat het?

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en het begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school) of van andere organisaties die van belang zijn voor het goed kunnen geven van onderwijs. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Er worden bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste, veilige begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan medicatie).

Waar staan de persoonsgegevens en wie hebben er toegang?

De leerlinggegevens, vorderingen en afspraken van / over de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolg- / administratiesysteem. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot de gegevens is beperkt d.m.v. persoonlijke accounts tot medewerkers van onze school. Daarbij hebben we ook nog een papieren leerlingdossier. De dossierkasten zitten op slot en dossiers mogen alleen ingezien worden door mensen die betrokken zijn bij de leerling: mentor, vakleerkracht, teamleider, orthopedagoog, intake- en veiligheidscoördinator. Eventuele individuele handelprotocollen (wat te doen bij…) bewaren we in de klas (we moeten het voor het grijpen hebben in geval van nood) Deze protocollen nemen we ook mee als we een buitenschoolse activiteit doen.

Digitaal leermateriaal

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als hij of zij inlogt. Stichting EduCare heeft met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. Ook worden er veel Onderwijs-Apps gebruikt op pc’s, laptops, en tablets. Hier kunnen leerlingen inloggen met een anoniem alias.(dus zonder persoonsgegevens)

Internet en sociale media

We hanteren een Richtlijn Digitale media waarin beschreven wordt wat leerlingen en personeel wel of niet kunnen doen online. We besteden in onze lesprogramma`s aandacht aan bv wat je wel en niet deelt op sociale media / online, om ook de leerlingen er bewust van te maken dat je zorgvuldig om moet gaan met je gegevens.

Rechten van ouders en toestemming

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als er gegevens zijn opgeslagen die niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de mentor van uw dochter / zoon of met de teamleider. We zullen u ook op andere momenten opnieuw om goedkeuring vragen informatie te delen, bijvoorbeeld als uw kind specialistische begeleiding nodig heeft die we als school niet zelf in huis hebben, als uw kind stage gaat lopen, of als uw dochter / zoon van school gaat, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, of in de schoolgids, vragen wij aan het begin van het schooljaar uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven (graag wel aan ons laten weten!), of om eerder gegeven toestemming in te trekken. Ook kan het zijn dat we u nog specifiek toestemming vragen voor het gebruik van beeldmateriaal voor een ander doel (bv een voorlichtingsfilm over de school) Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de mentor van uw kind, of bij de teamleider.

Rechten van leerlingen en toestemming

Ook leerlingen hebben rechten, en naarmate ze ouder worden steeds meer. Dat is wettelijk geregeld, en dat vinden we als school ook passend bij het leerproces naar zelfstandigheid. Vanaf 12 jaar is toestemming nodig van ouders EN de leerling. Vanaf 16 jaar gaat het recht om toestemming te geven over op de leerling. Deze moet dan ook toestemming geven aan ouders om bv het leerlingdossier of het leerlingvolgsysteem in te kijken. We bespreken deze rechten ook met onze leerlingen.

Bewaartermijnen

Het leerlingdossier wordt tot vijf jaar nadat de leerling de school heeft, verlaten bewaard. Het psychologisch rapport wordt maximaal twee jaar in het leerlingdossier bewaard. Na het verstrijken van deze termijnen worden de gegevens vernietigd.

Copyright 2019 MijnSchool