Ziekte, verzuim en verlof

Zieke leerlingen

Wanneer een leerling ziek is moet dit dezelfde dag voor 8.30 uur gemeld worden bij de administratie. Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met ouders/verzorgers bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten.

Telefoonnummer van school: 0341-417419.

Bezoek dokter, tandarts en anderen

Voor het bezoeken van de tandarts, dokter of hulpverlenende instanties moet u van te voren schriftelijk aanvragen. Na goedkeuring wordt het verlof genoteerd in Presentis. Wij gaan ervan uit dat afspraken gepland worden na schooltijd.

Te laat voor de les

Als uw kind  te laat komt in de les wordt hij/ zij verzocht een briefje te halen bij de conciërge. Bij een tweede keer te laat komen moet uw kind nablijven. Bij 5x te laat ontvangt u een uitnodiging om met ons over het ’ te laat komen’ te praten. Samen bespreken we hoe we kunnen zorgen dat uw kind op tijd op school is.

Ongeoorloofd schoolverzuim

Als uw kind ongeoorloofd afwezig is, melden wij dit altijd bij de leerplichtambtenaar. Indien uw kind voor een tweede keer ongeoorloofd afwezig  is, wordt uw kind door de leerplichtambtenaar uitgenodigd voor een gesprek. Onze leerplichtambtenaar houdt spreekuur op Mijnschool. Zij spreekt leerlingen en – indien noodzakelijk-  ouders aan op het verzuim. Het doel van het gesprek is het terugdringen van het verzuim. Het spreekuur heeft een positief effect op het welbevinden van de leerlingen. Ouders worden door de mentor op de hoogte gesteld  en krijgen de mogelijkheid om aan te schuiven.

Als de zorgen rond het verzuim groot en blijvend zijn,  wordt door school contact met de ouders opgenomen.

Wat te doen bij familieomstandigheden

Verlofdagen die verband houden met familieomstandigheden vraagt u schriftelijk aan.

Langdurig ziek

Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met ouders/verzorgers bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Voor leerlingen die opgenomen zijn in een academisch ziekenhuis zijn dat de consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst. Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht. Wanneer u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen, dan kunt u informatie aanvragen aan de leerkracht van uw zoon/dochter. Ook kunt u informatie vinden op de website van de onderwijsbegeleidingsdienst in uw regio en op de website van Ziezon, www.ziezon.nl, het landelijke netwerk Ziek Zijn en Onderwijs.

Copyright 2024 MijnSchool